Welkom op de website van de Perspectiefnota 2020 - 2023 van de gemeente Zwolle.
Voor vragen over de Perspectiefnota  kunt u contact opnemen met Gerdien van der Zanden (G.van.der.Zanden@zwolle.nl) of met Jan van Dijk (J.van.Dijk@zwolle.nl)

Inleiding
Ruim een jaar geleden werd het coalitieakkoord gepresenteerd. Duurzame kwaliteit en groei voor Zwolle. Deze Perspectiefnota 2020 - 2023 schetst hoe het college de komende jaren invulling geeft aan de ambities en doelen uit het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord staat een schets van Zwolle in 2030. In 2030 is Zwolle een duurzame en sociale stad. Een stad die stedelijker, diverser en bruisender is geworden. Die ruimte en vrijheid biedt aan inwoners en partijen in de stad. En die zijn waarde heeft behouden: de aangename menselijke maat. Met de plannen en maatregelen uit deze Perspectiefnota zetten wij stappen richting dat Zwolle van 2030. Door te investeren in kwaliteit van leven, in energie en klimaat en door onze economische potentie te benutten.

We doen dit vanuit het gegeven dat het goed gaat met Zwolle. Uit het Buurt-voor-Buurt onderzoek blijkt dat de inwoners de stad waarderen met een 8,0 en dat meer dan 60% van de Zwollenaren verwacht dat het de komende jaren nog beter gaat. Ook economisch doen Zwolle en de regio het goed. De economische groei in de regio ligt boven het landelijke gemiddelde. De stad blijft groeien. De verwachting is dat Zwolle doorgroeit naar 140.000 inwoners. Daarbij zien we dat de stad een steeds aantrekkelijker alternatief wordt voor de Randstad.

Ons beleid is erop gericht dat Zwolle de sociale stad blijft die het nu is, waarin iedereen de kans heeft om mee te doen. Daarom gaan we de komende jaren verder met de hervormingen in het sociaal domein. Om te werken aan een systeem dat op lange termijn financieel houdbaar is. Dat vraagt scherpe keuzes. Uitgangspunt daarbij is dat de inwoners centraal staan en dat we aansluiten bij hun levensfase. Met de ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis en het dagelijkse leven, samen met anderen waar dat kan. Dat doen we, onder andere, door het anders en gemeenschappelijk organiseren van de sociale basis (collectiviseren van voorzieningen), investeren in preventie bij de jeugd en een verschuiving van zware jeugdzorg naar ambulante hulp dicht bij huis. En we vergroten onze inspanningen om de uitstroom uit de bijstand te bevorderen en participatie te vergroten. Want we zien werk als een belangrijk middel om zorg- en ondersteuningsvragen te verminderen. Ook geven we de komende jaren verder inhoud aan de human capital agenda. In de hervormingsagenda werken we onze plannen verder uit.

Zwolle groeit door en zet de volgende stap in zijn ontwikkeling. Wij willen die stap zetten met behoud van de kracht van de stad en de groei gebruiken om kwaliteit aan de stad toe te voegen. Zwolle is een sociale stad en is er in geslaagd in een periode van groei dat sociale karakter te behouden. De stad is in balans gebleven. Die gebalanceerde groei willen we voortzetten. Naast het perspectief van groei spelen de komende jaren een aantal grote opgaven en transities. Dan gaat het onder meer om de hervorming van het sociaal domein, energietransitie, klimaatadaptatie, digitale transitie, de ontwikkeling van een human capital agenda en de transitie naar een circulaire economie. De afgelopen jaren hebben we al veel gedaan met deze strategische opgaven en de komende tijd blijven we hierin investeren. We verbeteren daarmee het woon- en leefklimaat in de stad. Zodat de stad nog aantrekkelijker wordt voor, huidige en nieuwe, inwoners en ondernemers. De ambitie is om de regio Zwolle uit te laten groeien tot de vierde economische topregio van Nederland.

De ambities en de opgaven zijn groot. Tegelijkertijd is de financiële ruimte beperkt. Dat houdt in dat we soms scherpe keuzes moeten maken. Dat betekent goed kijken welke investeringen de meeste toegevoegde waarde hebben en bijdragen aan de stap die we met Zwolle willen maken. Om de vierde economische topregio te worden en de sprong in stedelijkheid te maken, moet Zwolle aantrekkelijker worden voor startende ondernemers, hoger opgeleiden en jongeren. Dat vergt andere leef- en werkmilieus en heeft ook gevolgen voor culturele voorzieningen en evenementen. Vandaar dat we investeren in het centrumgebied (Spoorzone en binnenstad), creatieve economie en het evenementenbeleid. Zodat je voelt dat de stad leeft en bruist als je door het centrumgebied loopt. En daarbij combineren we de kracht van Zwolle, de historische Hanzestad, met het bieden van ruimte voor vernieuwing en innovatie. Bij dit alles geldt dat de gemeente niet de enige partij is die investeert in de toekomst van Zwolle. Dat doen we samen met andere overheden (zoals de provincie Overijssel), ondernemers, instellingen en uiteraard de inwoners van de Zwolle.

We werken aan een duurzame stad. Daarom blijven we investeren in energietransitie en klimaatadaptatie. Het betreft hier opgaven die nog vele jaren zullen spelen. We kiezen er dan ook voor om voor deze strategische opgaven structurele ruimte in onze begroting te reserveren. Voor energietransitie houden we vast aan onze eerder geformuleerde doelstellingen. Bij klimaatadaptie kiezen we ervoor onze koploperpositie te behouden en waar mogelijk te verzilveren. En op die manier ons profiel als klimaatbestendige groeistad waar te maken.

De inhoudelijke keuzes voor de komende jaren moeten uiteraard passen binnen de beschikbare financiële ruimte. Verderop in deze Perspectiefnota gaan wij uitgebreid in op het financiële kader. De structurele financiële ruimte is de komende jaren beperkt. Voor wat betreft incidentele middelen is het beeld iets rooskleuriger. Het college wil daarbij voldoende geld overhouden om in de toekomst te kunnen blijven investeren in de stad. Om de verwachte groei te faciliteren en ambities waar te maken. Te denken valt daarbij aan zaken als mobiliteit, onderwijshuisvesting, Spoorzone, warmtenet en klimaatprojecten. Voor opgaven die een langjarig karakter hebben, maken we structureel ruimte vrij in onze begroting. Als het gaat om nieuwe opgaven of ambities kiezen we voor een meerjarige incidentele financiering. Waarbij we na een aantal jaren de effecten van het beleid evalueren, zodat een goede afweging gemaakt kan worden over voortzetting van de maatregelen en vervolgfinanciering. Om de structurele financiële positie van de gemeente te versterken is gekeken of de inkomsten verhoogd kunnen worden. We kiezen ervoor bij de parkeertarieven, naast de reguliere aanpassing aan de inflatie, een bescheiden verhoging door te voeren. Daarnaast passen we de toeristenbelasting aan Voor deze twee is gekozen omdat Zwolle is gegroeid, een steeds sterkere centrumfunctie bekleedt en meer bezoekers aantrekt. Daarom vinden we dat bij zowel parkeertarieven en toeristenbelasting een verhoging te rechtvaardigen is. Een vergelijking leert dat Zwolle na deze verhoging niet uit de pas loopt met andere vergelijkbare steden.