Programma 4. Inkomen

Programma 4. Inkomen

Onderwerp

Type

2020

2021

2022

2023

Ruimtevragende maatregelen

Startersconsulent RBZ

Incidenteel

162.000

Suwinet

Structureel

35.000

35.000

35.000

35.000

Ruimtescheppende maatregelen

Collectieve zorgverzekering

Structureel

500.000

500.000

500.000

500.000

Ruimtevragende maatregelen

Startersconsulent RBZ
Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) voert regelingen uit voor mensen met een participatiewet-uitkering, die willen starten met zelfstandige activiteiten. Deze regelingen beogen nieuw handelingsperspectief te creëren zodat meer mensen aan het werk kunnen. Momenteel kan het RBZ de vraag naar beide regelingen niet tijdig verwerken, wat heeft geleid tot een wachtlijst. Daarnaast is de verwachting dat met aanvullende begeleiding vanuit het RBZ het arbeidspotentieel van kandidaten significant is te verbeteren. Dit kan leiden tot hogere (parttime) uitstroom uit een uitkering.

Suwinet
Op grond van de SUWI wet- en regelgeving is vastgelegd dat iedere gebruiker van Suwinet (het UWV, de SVB en de colleges van B&W) moet kunnen aantonen dat het stelsel van de door zijn organisatie genomen maatregelen voldoet aan het SUWI-normenkader. Deze werkzaamheden zijn wettelijk verplicht en onontkoombaar. Binnen de organisatie is de Security Officer Suwinet het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor alle activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging rondom Suwinet. De huidige formatieomvang van de security officer is niet toereikend vanwege aangescherpte en uitgebreide voorschriften Suwinet: een uitbreiding met 0,3 fte is noodzakelijk.

Ruimtescheppende maatregelen

Collectieve zorgverzekering
Het budget voor de collectieve zorgverzekering kan met € 500.000 worden verlaagd. De afgelopen jaren was jaarlijks sprake van onderbenutting van het beschikbare budget; dit voordeel is de afgelopen jaren incidenteel ten gunste van het rekeningresultaat gekomen. De budgetverlaging heeft geen gevolgen voor de inwoners, zij hebben voor dit jaar een passende zorgverzekering gekozen.

ga terug