Programma 6. Toekomstgerichte stad

Programma 6. Toekomstgerichte stad

De investeringen binnen dit programma zijn gericht op de groei van de stad en een aantal grote strategische opgaven. Omdat een aantal opgaven een langjarig karakter hebben, kiezen wij ervoor om hiervoor structurele ruimte in onze begroting te reserveren. Met daarnaast incidentele investeringen. In 2020 investeren we éénmalig een fors bedrag in de implementatie van de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking.

Onderwerp

Type

2020

2021

2022

2023

Ruimtevragende maatregelen

Spoorzone

Structureel

500.000

500.000

500.000

Incidenteel

700.000

500.000

500.000

500.000

Energie

Structureel

700.000

700.000

700.000

700.000

Incidenteel

800.000

500.000

500.000

500.000

Incidenteel Rijk

- 250.000

-250.000

- 250.000

-250.000

Geothermie

Incidenteel

300.000

Klimaatadaptatie

Structureel

300.000

300.000

300.000

300.000

Incidenteel

700.000

700.000

500.000

500.000

Mobiliteit

Structureel

300.000

300.000

300.000

300.000

Incidenteel

575.000

575.000

PM

PM

Wonen

Structureel

180.000

180.000

180.000

180.000

Omgevingswet

Incidenteel

1.269.000

Capaciteit ruimtelijke initiatieven

Structureel

135.000

135.000

135.000

135.000

Incidenteel

175.000

175.000

Oosterenk

Incidenteel

120.000

60.000

Project Weezenlanden

Incidenteel

85.000

Ruimtescheppende maatregelen

Erfpacht

Structureel

300.000

300.000

300.000

300.000

Parkeeropbrengsten

Structureel

955.000

955.000

955.000

955.000

Ruimtevragende maatregelen

Spoorzone
Uw Raad heeft eerder budget beschikbaar gesteld voor fysieke investeringen in de Spoorzone. Het vanaf 2021 beschikbare budget stelt ons in staat om tussen de € 7 tot € 10 miljoen aan investeringen te realiseren binnen het Stationsgebied. Aanvullend daarop wordt in deze Perspectiefnota voorgesteld om aanvullend € 500.000 structureel beschikbaar te stellen vanaf 2021. Hiermee kunnen de investeringen ten behoeve van de stationsentree noord worden gerealiseerd.

Zoals bij het programma 5 vermeld, wordt de komende periode gewerkt aan het opstellen van één programmaplan Centrumgebied, waarbij ook wordt verkend hoe de projectorganisaties samengevoegd kunnen worden. Daarmee samenhangend neemt het incidentele budget voor inzet capaciteit door de jaren heen af.

Energie
In Zwolle hebben we de ambitie vastgesteld om in 2050 energieneutraal te willen zijn. Als tussenstap hebben we afgesproken dat in 2025 de hoeveelheid CO2-uitstoot in vergelijking met 1990 25% lager ligt en dat we 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opwekken. Onze eigen ambitie triple 25 vormt een belangrijke bijdrage om te voldoen aan de landelijke doelstelling: 49% reductie van CO2 in 2030, zoals deze is opgenomen in de Klimaatwet Wij zien de opgave rondom energietransitie als een langjarige opgave en kiezen ervoor energieopgave deels structureel te financieren, aangevuld met incidentele middelen, ook om in 2020 beweging te blijven creëren. We verwachten in latere jaren ook de aankondigde rijksmiddelen (€ 150 miljoen, circa € 1 miljoen voor Zwolle) in te kunnen zetten en meer zicht te hebben op het vervolg van de klimaatafspraken en mogelijkheden van andere financieringsbronnen(bijvoorbeeld subsidies) Daarnaast worden er vanuit de bestaande gemeentelijke projecten en kredieten activiteiten uitgevoerd die ook bijdragen aan de energieambities. Deze zijn aanvullend op genoemde bedragen.

Een van de concrete onderdelen uit het door u vastgestelde programmaplan is geothermie. De geografische locatie van Zwolle biedt een unieke kans voor het verkennen van de mogelijkheden van geothermie. Het is aan ons als gemeente om nu de partijen bij elkaar te brengen. Op basis van het huidige kostenniveau en de geraamde werkzaamheden is aanvullend budget nodig voor 2019 (zie ook Berap 2019-1) en 2020. Bij de Perspectiefnota 2021 - 2024 wordt u nader geïnformeerd over het financieel perspectief voor de langere termijn.

Klimaatadaptatie
De afgelopen tien jaar is hard gewerkt aan onze ambitie op het gebied van klimaatadaptatie om extremer weer op te kunnen vangen en mee te koppelen met de groei van de stad. We hebben geïnvesteerd in veel projecten; van een klimaatbestendige straat en geveltuintjes tot de aanleg van de Pannenkoekendijk en de geluidswal in Stadshagen. We zijn als één van de eersten in de afrondende fase van een (Zwolse) Adaptatie Strategie (ZAS). Vandaar uit bouwen wij aan een waterrobuust, klimaatbestendig en vooral leefbaar Zwolle 2050. Dit heeft er toe geleid dat anderen aangeven dat wij nationaal koploper op klimaatadaptatie zijn.

De inzet op klimaatadaptatie leidt niet alleen tot innovatieve oplossingen voor onze opgaven om om te gaan met klimaatverandering. Het leidt ook tot verbinding met andere opgaven, zoals met gezondheid en economie. Wij zien het als eens structurele opgave om koploper op dit gebied te blijven. Wij maken de komende jaren werk van verzilvering, ‘resilience’ is een belangrijk (inter)nationaal selling point van (de regio) Zwolle. Door de Climate Campus te ontwikkelen en belangrijke partners als universiteit Twente en het (inter)nationale bedrijfsleven te binden, zullen op termijn investeringen en werkgelegenheid worden aangetrokken en kennis worden ontwikkeld. Naast structurele financiering van de benodigde capaciteit en incidentele middelen ten behoeve van de Climate Campus, worden ook middelen vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan ingezet ten behoeve van klimaatadaptieve investeringen. Het gaat dan jaarlijks tot en met 2023 om een bijdrage van € 150.000 aan het programma Klimaatadaptatie en om jaarlijks tot en met 2030 circa €0,8 miljoen tot € 1,0 miljoen te investeren in klimaatadaptatieve maatregelen om (grond)wateroverlast te beperken. De daarbij horende kapitaallast wordt ten laste gebracht van het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Mobiliteit
De mobiliteitsopgave is ondersteunend aan de ontwikkeling en groei van de stad, want voor de aantrekkelijkheid van Zwolle als werk- en woonstad is het cruciaal dat de stad bereikbaar blijft. Samen met partners werken wij aan het realiseren van ambities op het gebied van verkeersveiligheid, toegankelijkheid, innovatie en infrastructurele projecten. Door in te zetten op cofinanciering door provincie en / of Rijk, kan een multiplier worden gerealiseerd. Daarom dat wij voor de mobiliteitsambities een structureel budget beschikbaar stellen. De investeringen rondom verkeersveiligheid en innovatie krijgen prioriteit. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het opstellen van een langjarige investeringsagenda, aan de hand waarvan integrale prioritering van investeringen plaats kan vinden. Daarbij worden de mobiliteitsvisie, de groei van de stad en het wegenbeheer betrokken.  

Wonen
Zwolle groeit en het aantal woningen neemt de komende jaren fors toe. Wij werken aan een klimaatbestendige groeistad. Het is van belang om een kwaliteitsslag te maken en tegelijkertijd oog te hebben voor het sociale karakter van de stad. Op het gebied van wonen willen wij de transitie maken van een faciliterende rol naar een meer strategische en regisserende rol. Daarnaast willen wij aanvullend inzetten op datagedreven beleidskeuzes. Deelnemen aan de pilot adaptief plannen samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Overijssel is daar een eerste stap in.

Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet is een wettelijke verplichting en een grote transitie in het fysieke domein. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking en brengt een ingrijpende stelselherziening met zich mee; niet alleen nieuwe instrumenten (zoals omgevingsvisie en omgevingsplan), maar ook landelijke eisen voor een digitaal stelsel met nieuwe ICT-systemen en een impact op de organisatie door onder meer nieuwe processen en een andere manier van werken. Naast de wettelijke verplichting, sluit de wet aan bij de beweging die we vanuit de Omgevingsvisie en de strategische opgaven in Zwolle maken. Zwolle groeit en bloeit. Dat is de reden dat onze ambitie erop is gericht de kansen die de wet biedt voor zowel initiatiefnemers, belanghebbenden alsook de gemeente zoveel mogelijk te benutten.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2021. Daarnaast is de afgelopen periode door aanvullende regelgeving duidelijk geworden dat de impact van de Omgevingswet groter is dan aanvankelijk gedacht. Ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet wordt in 2020 aanvullend budget beschikbaar gesteld.

Capaciteit ruimtelijke initiatieven
Zwolle groeit en er zijn veel initiatiefnemers die kansen zien, zowel groot als klein, eenvoudig als complex en strategisch, op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Initiatiefnemers hebben daarbij behoefte aan professioneel partnerschap. Zonder deze initiatiefnemers kunnen wij onze ambities en strategische opgaven uit de Omgevingsvisie voor de ontwikkeling van de stad niet realiseren. Andersom geldt ook dat de initiatiefnemers niet zonder de gemeente hun doelen kunnen realiseren.

Ons doel is om de stad te blijven faciliteren in ruimtelijke ontwikkeling en onze ambities en beleidsopgaven met de initiatieven mee te koppelen. Elk initiatief dat binnenkomt wordt integraal afgewogen. De rolneming van de gemeente is niet bij elk initiatief per definitie dezelfde. Waar nodig wordt regie gevoerd op prioritering en inhoudelijke strategische thema’s. Professioneel, maar zakelijkheid is ons uitgangspunt. Wij onderzoeken mogelijkheden om kosten in een eerder stadium te verhalen, waardoor de benodigde kosten voor onder andere capaciteit zichzelf terug verdienen.

Oosterenk
Momenteel wordt de gebiedsvisie voor Oosterenk opgesteld. Er is structurele kantorenleegstand in dat gebied. De gebiedsvisie biedt inzicht in de transformatiemogelijkheden, de toevoeging van gewenste sociale en economische functies, de verbetermogelijkheden in de verkeerssituatie en de mogelijkheden om het openbaar gebied te vernieuwen met routes, groen en water. Dit alles onder de paraplu van Health & Care, waarbij ook naar de doorontwikkeling van het Health Innovation Park wordt gekeken.

De visie dient als ontwikkelingskader voor doorontwikkelingen, nieuwe transformatieverzoeken en structurele vernieuwing van het openbaar gebied. De visie dient een verdere uitwerking te krijgen in een uitvoeringsprogramma. Middelen voor het uitvoeringsprogramma worden beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021.

Project Weezenlanden
Op 26 november 2018 is de visie en concept ontwikkelopgave voor de ontwikkeling van de locatie Weezenlanden-Noord door uw Raad vastgesteld. Openbaar Belang, als eigenaar van de huidige woonblokken en groen, wil deze locatie samen met een ontwikkelaar ontwikkelen. Het project loopt door tot en met 2020 en door extra inzet op kwaliteit zijn de plankosten niet volledig gedekt door de bijdrage van de ontwikkelende partijen zoals vastgelegd in de anterieure overeenkomst. Om het project tot en met 2020 te kunnen begeleiden zijn extra middelen nodig.

Ruimtescheppende maatregelen

Erfpacht
In de bestaande begroting maakt het exploitatieresultaat erfpacht, recht van opstal en beheer gronden onderdeel uit van het MPV-resultaat. Echter omdat sprake is van een jaarlijks terugkerend resultaat van vergelijkbare omvang wordt het exploitatieresultaat vanaf de begroting 2020 uit het MPV-resultaat gehaald en onderdeel van de programmabegroting. Hiermee wordt het jaarlijks incidentele voordeel via de MPV omgezet in een structureel voordeel.

Parkeeropbrengsten
De parkeertarieven worden in beginsel één keer in de drie jaar aan het inflatiepercentage aangepast. In 2016 heeft de laatste verhoging plaatsgevonden. Bij de Begroting 2019 is besloten de tariefsaanpassing door te schuiven. Wij stellen voor de tariefsaanpassing met ingang van 2020 met het inflatiepercentage over de afgelopen vier jaren aan te passen. Samen met de extra parkeerinkomsten van de parkeerzondagen (€ 75.000) geeft dit een extra opbrengst van € 570.000. Daarnaast stellen wij voor de parkeertarieven (exclusief vergunninghouders) meer in lijn te brengen met de omliggende 100.000+ gemeenten; dit geeft een aanvullende opbrengst van € 385.000. Het effect van beide maatregelen op de parkeertarieven is een stijging van € 0,20 per uur.

ga terug