Programma 2. Inwonersondersteuning

Programma 2. Inwonersondersteuning

Onderwerp

Type

2020

2021

2022

2023

Ruimtevragende maatregelen

Toegang Jeugd

Structureel

465.000

465.000

465.000

465.000

Minus besparing Jeugd

-175.000

-350.000

-465.000

Relatiemanagement aanbieders Jeugdhulp

Incidenteel

77.000

77.000

77.000

Capaciteit Jeugd

Structureel

220.000

220.000

220.000

220.000

Doorwerking tekort Jeugd 2018

Structureel

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

Minus behoedzaam-heidsmarge

-500.000

Minus besparing topsegment

- 500.000

- 1.000.000

-1.000.000

Minus inzet volume-ontwikkeling

- 1.000.000

- 1.500.000

- 1.400.000

-1.400.000

Wmo toezichthouders

Structureel

140.000

140.000

140.000

140.000

Monitor Wmo

Structureel

50.000

50.000

50.000

50.000

Maatschappelijke participatie

Incidenteel

220.000

110.000

Vitaal en waardig ouder worden

Incidenteel

150.000

175.000

PM

PM

Statushouders

Incidenteel

500.000

500.000

PM

PM

Dekking via rijksbijdrage

-140.000

-140.000

Ruimtescheppende maatregelen

Subsidies

Structureel

Zie programma 1

Ruimtevragende maatregelen

Jeugd
Onze ambitie is dat Zwolse kinderen zich positief ontwikkelen. Door zo vroeg mogelijk te handelen en waar mogelijk ‘het normale leven’ te versterken, dragen we bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Daar waar er zich opgroei- en opvoedproblemen voordoen, ondersteunen we op een passende manier waardoor de problemen zoveel mogelijk hanteerbaar blijven. Daar waar jeugdhulp nodig is wordt deze snel en passend, en niet zwaarder en langer dan nodig, geboden. Daarmee dragen we bij aan meer kinderen en jongeren waarmee het goed gaat en daarnaast ook aan een houdbaar stelstel van jeugdhulpvoorzieningen tegen aanvaardbare publieke kosten.

Onze aanpak kenmerkt zich door drie actielijnen die elkaar aanvullen en gezamenlijk onze ambities helpen realiseren; te weten preventie, toegang en passende jeugdhulp. De lokale en regionale opgaven vragen ook noodzakelijkerwijs versteviging van de beleidsmatige capaciteit. Onze investering beleidscapaciteit jeugd voorziet in deze versterking.

Met onze investering preventie jeugd (budgettair onderdeel van programma 1. Samenleving) versterken we de eigen kracht en samenkracht van kinderen, jongeren en ouders / verzorgers zelf én het opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen in Zwolle. Juist investeren in onafhankelijkheid, eigen oordeelsvermogen en eigen handelen kunnen bijdragen aan het voorkomen van grotere problemen en druk op een sociaal vangnet. De vanaf 2018 ingezette aanpak vereist vervolgfinanciering vanaf 2020. Hiermee zetten wij de succesvolle preventieve activiteiten voort.

Met de investeringen rondom toegang jeugd versterken we de toegang tot jeugdhulp zodat jongeren en ouders passende en samenhangende hulp en ondersteuning ontvangen. Hierbij werken wij nauw samen met huisartsen en scholen. Dit doen we onder meer door positionering van de jeugd- en gezinswerker bij huisartsen en in de ondersteuningsteams op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Met de opgenomen investeringen zetten wij onze samenwerking met o.a. huisartsen en scholen voort en bouwen wij deze uit.

Ten slotte de investeringen rondom passende jeugdhulp. Hiermee zetten wij in op passende jeugdhulp: niet zwaarder en langer dan nodig is. Dit doen wij regionaal onder meer door verder invulling te geven aan resultaatgerichte bekostiging. Maar ook door projectmatig en met behulp van de regionale beschikbaarheid van het landelijke transformatiefonds te werken aan ambulantisering en het versterken van de relatie onderwijs – jeugdhulp. We brengen daarmee bovendien het sociaal wijkteam Zwolle beter in positie waardoor een betere en zorgvuldiger afweging gemaakt wordt of jeugdhulp daadwerkelijk passend is. Door te investeren in relatiemanagement met aanbieders van jeugdhulp maken we het - mogelijk met de aanbieders gericht en intensief te werken aan de beoogde en noodzakelijke transformatie.

Doorwerking tekort Jeugd 2018
De structurele doorwerking van het tekort op de jeugduitgaven 2018 naar latere jaren van € 2,4 miljoen vangen wij op door inzet van de beschikbare posten voor volumeontwikkeling en besparingen via maatregelen op passende jeugdhulp en topsegment. Omdat de besparingen niet direct zijn te realiseren, zetten we in 2020 een deel van de behoedzaamheidsmarge sociaal domein in.

Besparingsopgave Jeugd

Investeringen en financieel rendement
Onze gefaseerde activiteiten, maatregelen en investeringen ten aanzien van preventie, toegang en passende jeugdhulp moeten tot het resultaat leiden dat het voor minder jeugdigen nodig is om een beroep te doen op jeugdhulp. Dit omdat, jeugdigen en ouders/verzorgers vroegtijdig ondersteund worden. Wij verwachten dat daarmee ook de beweging van zwaar naar meer lichte ondersteuning gemaakt kan worden. Ook verwachten wij in het meerjarenperspectief vanaf 2020 verdere besparingen te kunnen realiseren. Beoogd resultaat daarbij is ook om het, op middellange termijn, mogelijk te maken dat de uitgaven voor jeugdhulp binnen de structureel beschikbaar gestelde financiële middelen blijven.

Totaal besparingsopgave Jeugd € 4,7 miljoen (bedragen x € 1 miljoen)

Besparingsopgave Jeugd

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bestaande maatregelen:

1. BSO+/dyslexie

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

2. Toegang jeugd

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Nieuwe maatregel:

3. Passende jeugdhulp/topsegement

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

4. Preventie jeugd en toegang jeugd

0,2

0,5

0,8

0,9

Totaal Jeugd

0,4

1,8

2,5

3,3

4,1

4,7

Wmo toezichthouders
Met de inzet van toezichthouders Wmo / jeugd wordt er onderzoek gedaan naar onrechtmatigheden bij aanbieders en naar mogelijk onrechtmatige inzet van persoonsgebonden budgetten. Waar nodig worden maatregelen genomen of gelden teruggevorderd. Met deze toezichthouders wordt invulling gegeven aan het uitvoeren van de wettelijke taak uit de Wmo 2015.

Monitor Wmo
Om inzicht te hebben in de doelmatigheid en doeltreffendheid van ons beleid en de uitvoering, is het belangrijk om resultaten te meten van de ingezette ondersteuning. Afgelopen jaar is ervaring opgedaan met een instrument hiervoor: de menselijke maat. De menselijke maat is een instrument dat meet in hoeverre de geleverde ondersteuning daadwerkelijk een bijdrage levert aan de participatie van inwoners. Wij maken de inzet van dit instrument structureel mogelijk

Maatschappelijke participatie
Vanuit de transformatieagenda sociaal domein is voor het thema Samenkracht van Mensen incidenteel budget beschikbaar gesteld ten behoeve van maatschappelijke participatie van inwoners met een uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2018 en 2019 is daarmee een eerste stap gezet in de activering van mensen, alsook in de gewenste beweging naar het voorveld. In afwachting van de uitkomst van “naar een sociale en zorgzame samenleving” willen we de inzet in 2020 en 2021 deels continueren, om daarmee ook een steeds grotere groep te activeren. Dit kan doordat de opgave steeds meer wordt gedeeld door de partijen in het voorveld, vrijwilligers worden ingezet en partijen elkaar versterken (leren en delen). Na 2021 zal de aanpak integraal onderdeel moeten zijn van het collectieve voorveld.

Vitaal en waardig ouder worden
Met behulp van agenda ‘vitaal en waardig ouder worden’ wordt de komende jaren geïnvesteerd op de levensdomeinen die bij het ouder worden een grote rol van betekenis spelen. De speerpunten in deze notitie zijn:

  • Wonen
  • Zinvolle invulling van de dag
  • Toegankelijkheid fysieke omgeving
  • Aanpak eenzaamheid
  • Cultuursensitiviteit

Met deze speerpunten vervullen wij ambities ten aanzien van het voorkomen en terugdringen van eenzaamheid, voorzien in een passende woon- en leefomgeving, een zingevende invulling van de dag en beleid dat ook aandacht geeft aan de wensen en behoeften van ouderen. Dit doen wij door het verder uitrollen van Veilig en Vitaal Thuis.

De uitvoering van de agenda vitaal en waardig ouder worden is een nieuwe opgave. Het is daarom van belang om de vastgestelde aanpak tussentijds te evalueren, voordat wordt besloten tot het al dan niet structureel verankeren van deze aanpak. In dat licht wordt voor twee jaar uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld en wordt in 2021 een evaluatie uitgevoerd.

Statushouders
In 2019 is gestart met de inrichting en uitvoering van het programmaplan statushouders aan het werk. Dit programmaplan is in lijn met en ter voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet welke in 2020 verwacht wordt; de gemeente neemt de regie op de inburgering op zich (wordt een wettelijke taak) en het hebben van werk heeft een prominente plaats binnen de inburgering. Het vastgestelde programmaplan statushouders bevat een werkwijze die landelijk met veel enthousiasme wordt gevolgd. Het is en blijft verstandig om nieuwe instroom van statushouders direct te ondersteunen. Voor de uitrol van het programmaplan voor statushouders die vanaf 2020 in Zwolle komen wonen zijn financiële middelen nodig tot een bedrag van € 500.000. Naast onze bijdrage, stelt ook het Rijk voor 2020 en 2021 middelen beschikbaar.

Omdat het een nieuwe manier van werken betreft, wordt voorgesteld om in 2021 de effectiviteit te evalueren.

Besparingsopgave Wmo

Ter invulling van de resterende besparingsopgave in het sociaal domein verwachten wij € 0,9 miljoen te kunnen realiseren op de Wmo-voorzieningen.

We bekijken of de besparingen haalbaar zijn door scherper te sturen op de toekenningen  Door de verstrekkingen in Zwolle te vergelijken met die van vergelijkbare steden, brengen we in kaart of er mogelijkheden zijn om beleid of uitvoering zo te wijzigen dat er bespaard wordt. Daarnaast onderzoeken we de komende maanden welke voordelen bij de aanbesteding te behalen zijn, naast het terug gaan van twee naar een aanbieders. In het najaar komen we met een concreet voorstel voor de invulling van de € 0,9 miljoen. Bij dit alles geldt dat besparingen op Wmo-voorzieningen gevolgen kunnen hebben voor het niveau van de voorzieningen en / of service.  In onderstaand overzicht is de totaalopgave op de Wmo-onderdelen in beeld gebracht, waarbij thans nog niet valt te duiden waar de besparingen via de maatregel collectivisering kunnen worden ingeboekt.

Totaal besparingsopgave Wmo € 4,3 miljoen, exclusief beschermd wonen (bedragen x € 1 miljoen)

Besparingsopgave Wmo

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bestaande maatregelen:

1. Wmo - juiste wetten

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

2. Wmo - thuisondersteuning in pilot SWT

1,3

0,8

0,9

1,1

1,1

1,1

3. Collectivisering voorzieningen

0,5

1,0

1,5

2,0

2,0

1,5

1,5

2,2

2,9

3,4

3,4

Nieuwe maatregel:

4. Wmo-voorzieningen

0,2

0,3

0,9

0,9

0,9

Totaal

1,5

1,7

2,5

3,8

4,3

4,3

ga terug