Programma 5. Ondernemende en levendige stad

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

De investeringen binnen dit programma dragen bij aan het aantrekkelijker en bruisender maken van de stad. Door te investeren in evenementen, cultuur, (creatieve) economie, starters en winkelgebieden verbeteren we het verblijfs- en vestigingsklimaat in de stad. Zo wordt Zwolle aantrekkelijker voor startende ondernemers, hoger opgeleiden en jongeren. En dat draagt bij aan de ambitie om regio Zwolle te laten uitgroeien tot de vierde economische topregio van Nederland.

In de Begroting 2019 hebben we aangekondigd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een ErfgoedHotspot te vestigen op de locatie Melkmarkt / Voorstraat. Dat onderzoek is uitgevoerd en het rapport vindt u hier. Het college ziet dat een ErfgoedHotspot op een mooie manier kan bijdragen aan het zichtbaar maken en het levend houden van de cultuurhistorie van Zwolle. In de afwegingen kiezen wij er echter voor om niet over te gaan tot de vestiging van een ErfgoedHotspot. Binnen de ambitie om Zwolle levendiger te maken en aantrekkelijker voor jongeren geven wij de voorkeur aan investeringen in vernieuwing van het evenementenbeleid en in creatieve broedplaatsen.

Onderwerp

Type

2020

2021

2022

2023

Ruimtevragende maatregelen

Centrumgebied / evenementen

Structureel

100.000

100.000

100.000

100.000

Incidenteel

55.000

55.000

Centrumgebied / toeristische aanpak

Incidenteel

70.000

70.000

Topinnovatiecentra

Incidenteel

340.000

300.000

Circulaire economie

Incidenteel

100.000

100.000

Human Capital Agenda

Incidenteel

25.000

25.000

Capaciteit cultuur

Incidenteel

50.000

50.000

Creatieve economie

Incidenteel

50.000

50.000

Restauratie stedelijke collectie

Incidenteel

250.000

Kunst in de openbare ruimte

Incidenteel

250.000

Winkelgebied Diezerbrink

Incidenteel

790.000

Startende ondernemers

Incidenteel

150.000

Port of Zwolle

Incidenteel

30.000

30.000

Ruimtescheppende maatregelen

Cultuur

Structureel

300.000

300.000

300.000

300.000

Ruimtevragende maatregelen

Centrumgebied
Het versterken van het centrumgebied is één van de ambities uit de omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’. Het gebied omvat de Binnenstad (inclusief schil en aanloopstraten) en Spoorzone (inclusief Hanzeland). Waar de uitvoering nu nog wordt uitgestuurd vanuit twee programma’s, wordt de komende periode gewerkt aan het opstellen van één programma Centrumgebied.

Voor investeringen in de openbare ruimte in de binnenstad is voor de komende jaren nog circa € 5 miljoen beschikbaar. Met deze middelen wordt ingezet op het realiseren van de doelen uit de strategische agenda waarin de ambitie is uitgesproken om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te zijn en blijven. Investeringen in de openbare ruimte zijn onder andere voorzien voor het Broerenkwartier en het gebied bij de Luttekestraat, kop Blijmarkt, Papenstraat een Papendwarsstraat. Ook wordt uitvoering gegeven aan de plannen van het nieuwe Lichtplan.

Voor toerisme en promotie wordt voor 2020 en 2021 per jaar € 70.000 aanvullend beschikbaar gesteld, waarbij de samenwerking met Hanzesteden Marketing, Zwolle Marketing en Vechtdal wordt gecontinueerd. Deze vooruitstrevende toeristische samenwerkingen ondersteunen de ambitie om meer (inter)nationale bezoekers aan te trekken die langer verblijven en meer besteden.

Ten slotte wordt ook aanvullend geïnvesteerd in evenementen. Het budget hiervoor wordt structureel opgehoogd met € 100.000 zodat de financiering van de kernevenementen ook structureel beschikbaar is. Daarnaast wordt voor 2020 en 2021 € 55.000 per jaar beschikbaar gesteld. Dit budget maakt onderdeel uit van de brede verkenning die wij samen met partners gaan uitvoeren naar de invulling van het evenementenaanbod.

Topinnovatiecentra
Topinnovatiecentra zijn technologische broedplaatsen met een scherp innovatief profiel, waar zowel starters als gerenommeerde bedrijven gevestigd zijn. Begin 2019 is de visie en het programmaplan Topinnovatiecentra vastgesteld. Wij stellen voor om vanuit dit programma vooralsnog te focussen op het Polymer Science Park en het Health Innovation Park. Deze innovatiecentra zijn het verst in hun ontwikkeling en hebben zich de afgelopen jaren bewezen. Polymer Science Park is toe aan een volgende stap in haar ontwikkeling. De organisatie is nationaal stevig gepositioneerd op het gebied van polymeren (kunststoffen). Deze positie kan nu verder worden verzilverd. Voor het Health Innovation Park wordt gekeken naar een steviger samenwerking met Isala en het Zorgtrainingscentrum van Landstede en andere partijen op Oosterenk tot Health Park. De ontwikkeling rondom Enexis zal vanuit gebiedsontwikkeling en accountmanagement worden opgepakt. De Climate Campus maakt onderdeel uit van de klimaatactiviteiten en vindt u daarom terug onder programma 6.

Wij reserveren binnen het Stadsontwikkelfonds € 750.000 als investeringsbijdrage in het topinnovatiecentra Polymer Science Park. De definitieve aanwending van de gelden zullen wij u te zijner tijd via een afzonderlijk raadsvoorstel voorleggen.

Circulaire economie
Een circulaire economie is een herijking van de economie waarin iedereen − zowel bedrijven, instellingen als burgers − bewuster omgaan met de beschikbare grondstoffen en verspilling tegengaan. Dit heeft grootse raakvlakken met de transitie die wordt gemaakt naar een duurzame energievoorziening, maar ook het veranderende klimaat dat vraagt om het inrichten van en handelen naar een klimaat adaptieve stad. Daarom integreren wij de circulaire ambities in de genoemde opgaven. Daarnaast faciliteren wij de eigen organisatie om de circulaire ambities steviger te positioneren in bijvoorbeeld de gemeentelijke inkooptrajecten.

Human Capital Agenda
Eén van de belangrijkste succesfactoren voor de economische groei is de aanwezigheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten. Onze ambities uit de Human Capital Agenda staan daarbij centraal:

  • Beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen: voldoende arbeidskrachten nu en op middellange termijn;
  • Inclusiviteit: iedereen doet mee, elk talent telt en krijgt ruimte om te ontwikkelen;
  • Wendbaarheid van mensen en systemen: de uitdaging is ervoor te zorgen dat mensen en organisaties voorbereid zijn op permanente ontwikkelingen en veranderingen in het werk.

Het samenspel tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economie is daarbij randvoorwaardelijk. Niet alleen vanuit de regionale positionering, maar ook binnen de eigen gemeente. Om dit te faciliteren investeren wij aanvullend in de benodigde capaciteit.

Capaciteit cultuur
Cultuur is belangrijk in het aantrekkelijker maken van de stad voor (nieuwe) inwoners en bezoekers. Om de gewenste kwaliteitsslag te maken die past bij de groei van de stad en de positie die Zwolle heeft binnen de culturele regio, is de komende twee jaar aanvullende capaciteit nodig.

Creatieve economie
Zwolle heeft uitstekende creatieve opleidingsinstituten op MBO- (Cibap, Deltion, Landstede) en HBO-niveau (ArtEZ). Deze opleidingen zijn een goede voedingsbodem voor pas afgestudeerd talent en biedt aantrekkelijk potentieel voor de innovatieve en creatieve industrie. Deze creatieve industrie is één van de negen topsectoren van Nederland en bovendien één van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. In onderzoek over de Zwolse creatieve industrie wordt geconstateerd dat doelgroepen binnen de creatieve industrie moeite hebben met het vinden van geschikte werkplekken. Voldoende beschikbare (tentoonstellings)ruimtes voor de creatieve sector zijn nodig om een aantrekkelijk kunst- en cultuuraanbod te kunnen realiseren, onder andere als onderdeel van de experimentele Hanzestad.

Restauratie stedelijke collectie
De gemeente Zwolle heeft zich bij notariële akte uit 1964 verplicht de zorg voor de collectie van het SMZ op zich te nemen. In overleg met partners is in 2018 besloten om de complete collectie onder te brengen bij het HCO. Het Erfgoed Gelderland heeft een scan van de totale collectie van het SMZ gemaakt. Het HCO heeft, op basis van de scan van het Erfgoed Gelderland, een plan van aanpak gemaakt voor verbetering van het beheer van de collectie. Er is daarbij gekeken naar wat Zwols is, wat waardevol is en wat volgens de ‘LAMO’ –normen (De Leidraad Afstoting Museale Objecten) eventueel kan worden afgestoten. Uitvoering van dit collectieplan vereist aanvullende middelen, waarbij ook verkend wordt of een subsidie vanuit het Mondriaanfonds opportuun is.

Kunst in de openbare ruimte
Met de groei van de stad, is het ook nodig om oog te houden voor de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Daartoe wordt voorgesteld om geld beschikbaar te stellen ten behoeve van een vernieuwend grootstedelijk kunstwerk, bijvoorbeeld vanuit de IJssel Biënnale.

Winkelgebied Diezerbrink
Sinds 2017 worden gesprekken en sessies gehouden met winkeliers, bewoners en pandeigenaren in winkelgebied Dieze-centrum over de inrichting van de openbare ruimte en de verbinding met de binnenstad. Deze gesprekken hebben halverwege 2018 geleid tot een samenhangend plan voor het gebied, opgedeeld in verschillende fasen. Bij de Begroting 2019 is budget beschikbaar gesteld voor de aanpak voor de fase 1 (zijnde herinrichting rotonde Diezerbrink en het eerste deel van de Thomas a Kempisstraat (tot aan de Vechtstraat)). Voorgesteld wordt om ook budget voor fase twee beschikbaar te stellen. Fase twee bestaat uit:

  • De aanpak van de Vechtstraat en de entree van de Vechtstraat.
  • De aanpak van het tweede deel van de Thomas a Kempisstraat (deel tussen Vechtstraat en de Bisschop Willebrandlaan)
  • De aanpak van de Rhijnvis Feithlaan (Aansluiting vernieuwde Brink en Rhijnvis Feithlaan alsmede toevoeging parkeerplaatsen ter vervanging van verminderde parkeerplaatsen parkeerterrein Brink).

Startende ondernemers
Als gemeente dragen wij bij aan het realiseren van een goed vestigingsklimaat, onder andere door de inzet van sterk accountmanagement. Dit is zeker ook van belang bij het marktsegment van startende, innovatieve en creatieve ondernemingen. Dit segment ondersteunen wij sinds 2018 met een accountmanager starters en start-ups. Voorgesteld wordt om deze aanpak in 2020 te continueren, waarbij in de komende periode de effectiviteit van deze aanpak wordt geëvalueerd ter voorbereiding op eventuele financiering na 2020.

Port of Zwolle
De coöperatie Port of Zwolle, het gezamenlijk havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel, is in 2016 opgericht. Conform raadsbesluit vindt de inrichting van de bedrijfsvoering fasegewijs plaats. In de eerste periode vanaf de oprichting in 2016 heeft Port of Zwolle veel geïnvesteerd in marketing en promotie activiteiten. Het resultaat is dat de regio Zwolle als haven- en logistieke regio nu echt op de kaart staat. Ook heeft het havenbedrijf daadwerkelijk gezorgd voor nieuwe bedrijvigheid in de regio, de op- en overslag is gegroeid en naast de bijdragen van de drie gemeenten heeft de Port of Zwolle een Europese subsidie weten te verwerven waardoor de mogelijkheden van het havenbedrijf toenemen.

Sinds 2018 wordt gewerkt aan het vormgeven van de exploitatievorm. De definitieve vorm is nog in ontwikkeling en vraag om zorgvuldige afweging binnen de partnerorganisaties. De verwachting is daarom dat niet eerder dan 2021 de nieuwe exploitatievorm is gerealiseerd en de bijdragen vanuit Zwolle en de overige partners verlengd moet worden tot en met 2021.

Ruimtescheppende maatregelen

Cultuur
Binnen de cultuurbegroting is sprake van een structurele begrotingsruimte van € 0,3 miljoen. Deze is met name ontstaan vanwege vrijval middelen R10 (vanwege afbreken pand aan de Rieteweg 10) en ruimte in het budget cultuureducatie (het beleid wordt conform uitgevoerd, dit bedrag blijft over als gevolg van strakke sturing op de prestatieafspraken).

ga terug