Programma 3. Opvang en bescherming

Programma 3. Opvang en bescherming

Onderwerp

Type

2020

2021

2022

2023

Ruimtevragende maatregelen

De Herberg

Incidenteel

101.000

101.000

101.000

101.000

Dekking uit bestaand budget

-101.000

-101.000

-101.000

-101.000

Aanpak Mensenhandel

Incidenteel

140.000

60.000

PM

PM

Veilig Thuis

Structureel

61.700

61.700

61.700

61.700

Ruimtescheppende maatregelen

Subsidies

Structureel

Zie programma 1

Ruimtevragende maatregelen

De Herberg
Op 11 oktober 2018 is in het bestuurlijk overleg van de regiogemeenten ingestemd om voor de komende vier jaar maximaal € 300.000 per jaar extra te zullen bijdragen aan de kosten van De Herberg onder de voorwaarde dat er een doorontwikkeling zal plaatsvinden en met de intentie dat er een maximale inzet wordt verwacht met betrekking tot het reduceren van de kosten. De Zwolse bijdrage betreft € 101.000 voor vier jaar. Wij verwachten dit bedrag binnen het bestaand budget voor maatschappelijke opvang op te kunnen vangen.

Aanpak mensenhandel
Uit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat er een opdracht voor de gemeente ligt rondom de aanpak van mensenhandel. Het is een onderwerp met flinke impact op de maatschappij. Meerdere partijen zijn bezig met werkzaamheden rondom dit thema en wij zien het als de rol van de gemeente om deze partijen bij elkaar te brengen. De inzet van een kwartiermaker moet uiteindelijk in 2020 leiden tot een intentieverklaring tussen gemeenten en organisaties. Daarnaast wordt een zorgcoördinator aangesteld, die de zorg voor slachtoffers van mensenhandel coördineert. De verwachting is dat in 2022 de samenwerking tussen de diverse partijen onderdeel uitmaakt van het dan gevestigde netwerk. Om dit al dan niet te bevestigen, wordt in 2021 de effectiviteit van deze investering geëvalueerd.

Veilig Thuis
Het regionaal bestuurlijk overleg Aanpak huiselijk geweld regio IJsselland heeft in 2017 besloten tot de vormgeving van de zelfstandige stichting Veilig Thuis regio IJsselland. Hierbij is een structurele bijdrage vanaf 2018 ten behoeve van deze stichting voorzien, zodat de stichting aan de wettelijke normen kan voldoen. De middelen zijn onder andere ingezet ten behoeve van formatieplaats vertrouwensarts en gedragswetenschapper, zodat voldaan wordt aan de wettelijke normen voor Veilig Thuis-organisaties. De in 2018 toegezegde bijdrage vereist vervolgfinanciering vanaf 2020.

ga terug