Programma 1. Samenleving

Programma 1. Samenleving

De programma’s 1 tot en met 4 omvatten het sociaal domein. Binnen het sociaal domein ligt de komende periode de nadruk op de hervormingsagenda. We kiezen er daarom voor de eerstkomende jaren vooral te investeren in maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelen van die hervormingsagenda. Dan gaat het bijvoorbeeld om investeringen in jeugdhulp (preventie en toegang) en maatschappelijke participatie. We geven daarnaast invulling aan een aantal ambities uit het coalitieakkoord, zoals vitaal en waardig ouder worden en de aanpak van mensenhandel.

Onderwerp

Type

2020

2021

2022

2023

Ruimtevragende maatregelen

Preventie Jeugdhulp (zie programma 2 voor toelichting)

Structureel

500.000

500.000

400.000

400.000

Minus besparing jeugd

-50.000

-150.000

-300.000

Travers

Incidenteel

160.000

Ondersteuning vrijwilligerswerk

Incidenteel

250.000

125.000

Capaciteit aangepast sporten

Incidenteel

70.000

70.000

Innovatiefonds sport

Incidenteel

50.000

50.000

Verhuurinkomsten sportaccommodaties

Structureel

60.000

60.000

60.000

60.000

Ruimtescheppende maatregelen

Sport

Structureel

100.000

300.000

300.000

300.000

Subsidies

Structureel

230.000

305.000

305.000

305.000

Ruimtevragende maatregelen

Travers
Travers is een belangrijke partner in de stad. De organisatie speelt een belangrijke rol bij de hervormingen binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld bij de collectivisering van voorzieningen. Daar speelt ook de vraag over de omvang van het opbouwwerk. Het college wil niet vooruitlopen op uitkomsten over deze discussie en kiest er daarom voor op dit moment geen middelen beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van opbouwwerk. Wel stellen wij eenmalig geld beschikbaar aan Travers om een tekort af te dekken en reserveren middelen voor een onderzoek naar de relatie tussen de gemeente en Travers en de taken die Travers uitvoert in verhouding tot de gewenste subsidieomvang.

Ondersteuning vrijwilligerswerk
Zwolle heeft van alle grotere Nederlandse steden met afstand het hoogste percentage vrijwilligers, namelijk 64% van de Zwollenaren zet zich in als vrijwilliger. Eerder heeft uw raad ten behoeve van extra ondersteuning van vrijwilligers(organisatie) middelen beschikbaar gesteld voor 2018 en 2019. Deze middelen zijn ingezet ter ondersteuning van vrijwilligers en het coördineren van vrijwilligerswerk.

Deze investering draagt bij aan het organiseren van een ondersteuningsaanbod, dat aansluit bij de leefsituatie en leefstijl van bewoners in hun directe omgeving. Door op deze manier preventief te investeren in laagdrempelige ondersteuning in de wijk worden effectieve en voordeligere ondersteuningsvormen gecreëerd. Daardoor is minder inzet van duurdere vormen van Wmo nodig, zoals dagbesteding en -ondersteuning en thuisondersteuning. Vervolgfinanciering op dit onderwerp draagt bij aan het mogelijk maken van de ambitie ‘zo zwaar als moet, zo licht als kan’.

Capaciteit aangepast sporten
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen op het gebied van sporten. Het mogelijk maken van inclusief sporten is belangrijk en één van de ambities uit de nota ‘Zwolle sport onbeperkt’. De consulent aangepast sporten bij SportService Zwolle houdt zich in dat kader onder andere bezig met specialistische aanvragen, het versterken van de sportinfrastructuur en het wegnemen van barrières. Voor de aanstelling van de consulent aangepast sporten zijn toentertijd meerjarig incidentele middelen beschikbaar gesteld. In deze Perspectiefnota wordt de financiële dekking voor deze functie verlengd.

Innovatiefonds sport
Initiatieven van verenigingen om nieuwe activiteiten te ontplooien stranden vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen bijvoorbeeld om materialen aan te schaffen of om aanpassingen in de accommodatie door te voeren ten behoeve van andere activiteiten en doelgroepen. Deze initiatieven sluiten niet optimaal aan op de mogelijkheden en uitgangspunten van Initiatiefrijk Zwolle. Om te verkennen wat de vraag vanuit de verenigingen is en hoe deze bijdraagt aan de ambities op het terrein van sport, stellen wij voor om een tweejarige pilot met een innovatiefonds sport uit te voeren.

Verhuurinkomsten sportaccommodaties
Het totaal aantal gebruiksuren van de sportaccommodaties loopt terug, mogelijk als gevolg van heroriëntatie van verenigingen op het gebruik als gevolg van de eerder doorgevoerde tariefsverhoging. Ook wordt er als gevolg van efficiënter inroosteren door scholen minder gebruik gemaakt van sportvelden. De derde oorzaak van de lagere verhuurinkomsten is het verminderde gebruik van kleedkamers bij Be Quick door PEC Zwolle. De lagere inkomsten zijn een knelpunt, met structureel effect. Ter beperking van de financiële effecten wordt gewerkt aan een nieuw sportaccommodatiebeleid.

Ruimtescheppende maatregelen

Sport
Binnen de sportbegroting worden de mogelijkheden tot € 0,3 miljoen besparingen verkend. Bij de begroting 2020 komen we met een voorstel over ruimtescheppende maatregelen. De richtingen die worden verkend zijn onder andere: mogelijkheden tussentijdse aanpassing overeenkomsten, erfpachtcanon in lijn brengen met vigerend grondbeleid en tariefaanpassing.

Subsidies
In het kader van de ruimtescheppende maatregelen zijn de subsidies doorgelicht. De constatering is dat er een aantal financieel gezonde instellingen zijn waarvan we concluderen dat het vanuit financieel oogpunt bezien reëel is om voor de begroting 2020 geen inflatiepercentage (2,6%) toe te kennen. Het betreft de volgende instellingen: Travers, Fundatie, Hedon, Stichting Ateliers Zwolle, Stichting Wijz, Wijkcentrum de Bolder en Wijkcentrum de Enk.

Daarnaast komt uit de doorlichting dat een aantal subsidieverordeningen gedateerd zijn en dat nader onderzocht dient te worden of de huidige verordeningen en subsidiekaders wel optimaal aansluiten bij het beleid. Het gaat hierbij om de verordeningen: amateurkunst, jeugd en jongeren, wijkaccommodatiebeleid, wijkorganisaties (wijkverenigingen) en maatschappelijke opvang. Deze regelingen zitten verspreid over programma 1. Samenleving, programma 2. Inwonersondersteuning en programma 3. Opvang en Bescherming. Op basis van een eerste inschatting verwachten wij vanaf 2021 te kunnen besparen; dan wordt ook de budgettaire verdeling over de programma’s duidelijk.

ga terug