Programma 8. Bestuur en inwonerszaken

Programma 8. Bestuur en inwonerszaken

Onderwerp

Type

2020

2021

2022

2023

Ruimtevragende maatregelen

Inschrijving asielzoekers in basisregistratie personen

Incidenteel

35.000

Capaciteit adresonderzoeker

Incidenteel

40.000

Capaciteit woon- en adresfraude

Incidenteel

48.000

Regio Zwolle

Structureel

165.750

165.750

165.750

165.750

Ruimtescheppende maatregelen

Begraafplaatsen

Structureel

87.000

87.000

87.000

87.000

Ruimtevragende maatregelen

Inschrijving asielzoekers in basisregistratie personen
Het inschrijven van asielzoekers in de basisregistratie personen is een wettelijke taak. Per asielzoeker volgens er gemiddeld 4 à 5 nareizigers. Voor het inschrijven van deze nareizigers moeten aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd, omdat vaak sprake is van extra benodigde controles van incomplete of gebrekkige documenten en het afnemen van verklaringen onder ede. Daarvoor is in 2019 en 2020 aanvullende capaciteit nodig.

Capaciteit adresonderzoeker
In Zwolle worden jaarlijks circa 1.500 adresonderzoeken gedaan. De tendens is dat het aantal onderzoeken toeneemt. Door digitalisering van processen bij ons en onze partners, blijkt controle achteraf vaker nodig. Als er door de gemeente zelf of een afnemer van onze gegevens wordt getwijfeld aan de juistheid van het adres, zijn we wettelijk verplicht een adresonderzoek uit te voeren. Tijdens adresonderzoek is niet alleen aandacht voor fraude maar ook voor achterliggende sociaal maatschappelijke problematiek, zoals schulden, verslaving, verwaarlozing of sociaal isolement. Om te voldoen aan deze wettelijke taak is aanvullende capaciteit nodig.

Capaciteit woon- en adresfraude
Zwolle is deelnemer aan het LSI-convenant dat inzet op landelijke samenwerking in interventieteams en de landelijke aanpak bewoningsvraagstukken. Samen met ketenpartners wordt ingezet op het voorkomen en terugdringen van onder andere adres-, belasting- en uitkeringsfraude, overbewoning en onderverhuur. Ook wordt meer ingezet op informatiedeling, zodat dat kan leiden tot signalering van ondersteunings- of zorgvragen van inwoners. Deze inzet op dit onderwerp wordt in 2020 een vervolg gegeven.

Regio Zwolle
De Regio Zwolle is al jaren een economische topregio in Nederland en wil dat blijven. Die ambitie vraagt om extra inspanningen en een nieuwe koers. De regio Zwolle heeft in 2018 een belangrijke stap gemaakt en een ambitieuze route gekozen met de rapportage ‘Regio Zwolle stapt over eigen grenzen’.

De Regio Zwolle wil behoren tot het kernvierkant van de Nederlandse economie en één van de pijlers daarvan vormen. Daarbij zijn vijf gezamenlijke regionale opgaven gedefinieerd. De kern is economische samenwerking met aanvullend 4vier randvoorwaardelijke opgaven: Bereikbaarheid, Human Capital, Leefomgeving en Energie. Dit past ook bij de ambities van Zwolle. De ambities uit de rapportage betekenen vanaf 2020 een structurele verhoging van de basisbijdrage naar € 2,30 per inwoner. Daarnaast draagt ook de provincie Overijssel bij. Ondernemers en onderwijspartners dragen veelal bij via personele inzet aan de regionale ontwikkeling.

Ruimtescheppende maatregelen

Begraafplaatsen
De kostendekkendheid van de begraafplaatsen is thans 87%. Vanaf 2020 streven wij een kostendekkenheid na van 100%. Dit geeft een voordeel van € 87.000. Bij de begroting 2020 komen we met een voorstel via welke maatregelen de 100% kostendekkenheid wordt gerealiseerd.

ga terug