Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Onderwerp

Type

2020

2021

2022

2023

Ruimtevragende maatregelen

Oninbaar

Structureel

100.000

100.000

100.000

100.000

Doorbelasting aan leges

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

Uitvoering OZB

Incidenteel

85.000

Ruimtescheppende maatregelen

Toeristenbelasting

Structureel

150.000

275.000

400.000

400.000

Precariobelasting

Structureel

50.000

50.000

50.000

50.000

Ruimtevragende maatregelen

Oninbaar
De afgelopen jaren is gebleken dat de beschikbare middelen voor oninbaar niet voldoende zijn. Bij oninbaar gaat het om bedragen die om diverse redenen niet ingevorderd kunnen worden (bijvoorbeeld faillissement, schuldsanering, vertrokken onbekend waarheen). Het gaat om de vorderingen van zowel de gemeente als het GBLT, waarbij ongeveer 85% betrekking heeft op de vorderingen van GBLT (OZB, afval, riool, begraven en precario). De verhoging van de post oninbaar van € 100.000 (naar € 300.000) wordt conform afspraak voor 70% doorbelast aan de producten afval, riolering en begraven.

Het effect op 2019 is verwerkt als onderdeel van de Berap 2019-1.

Uitvoering OZB
Voor de uitvoering van de OZB is wettelijk vastgesteld dat uiterlijk vanaf 2022 wordt gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte, waar dit in de huidige situatie nog plaats vindt op basis van de bruto inhoud. In juni 2018 heeft uw raad de kadernota 2019 – 2022 van GBLT vastgesteld, waar dit onderdeel van uitmaakt. Ten opzichte van die kadernota verlopen de werkzaamheden sneller, waardoor kosten naar voren worden gehaald.

Ruimtescheppende maatregelen

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting gaan we de komende jaren gefaseerd van € 0,60 per persoon per nacht verhogen naar € 2,00. Het huidige tarief (sinds 2012) is laag in vergelijking met andere gemeenten. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de stad. Zwolle behoort inmiddels bij de Top-10 van meest aantrekkelijke steden en heeft de ambitie om deze positie te versterken en zal daarom blijven investeren in de stad.

Voor campinghouders wordt een gedifferentieerd tarief toegepast dat geleidelijk aan toegroeit naar € 1,00 per persoon per nacht.

Precariobelasting
De inkomsten uit de precariobelasting zijn onder andere vanwege het toenemende aantal terrassen hoger dan geraamd. Vanaf 2020 passen wij de begroting hierop aan met het verhogen van inkomsten uit precariobelasting met € 50.000.

ga terug