Programma 7. Vitale wijken

Programma 7. Vitale wijken

Zwolle is een groene stad, waar de natuur en het water nooit ver weg zijn. Als er zich mogelijkheden voordoen om deze kwaliteit verder te vergroten, maken wij daar zoveel mogelijk gebruik van. Daarom benutten we aantal meekoppelkansen die het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP) en de spooruitbreiding Zwolle Herfte bieden. Zoals een wandelonderdoorgang bij het spoor bij Herfte en de waterboulevard. Binnen dit programma vallen ook een aantal investeringen waarmee we uitvoering geven aan ambities uit het coalitieakkoord zoals extra middelen voor toezicht en dierenwelzijn.

Onderwerp

Type

2020

2021

2022

2023

Ruimtevragende maatregelen

Capaciteit Vastgoed

Structureel

120.000

120.000

120.000

120.000

Toezicht

Structureel

200.000

200.000

200.000

200.000

Groen en recreatie

Structureel

10.000

10.000

10.000

10.000

Incidenteel

490.000

226.000

260.000

Dierenwelzijn

Structureel

20.000

20.000

20.000

20.000

Incidenteel

35.000

5.000

20.000

Japanse Duizendknoop

Incidenteel

200.000

200.000

Ruimtescheppende maatregelen

Omgevingsdienst

Structureel

30.000

60.000

90.000

120.000

Ruimtevragende maatregelen

Capaciteit Vastgoed
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en bewegingsonderwijshuisvesting. Daarbij gaat het onder andere om nieuwbouw en renovatie, capaciteitsuitbreiding en tijdelijke huisvesting. Enige jaren geleden is het onderhoud van schoolgebouwen van de gemeente overgedragen aan de schoolbesturen. Deze wettelijke overheveling van taak gebeurde in een tijd waarin de gemeente Zwolle in het kader van bezuinigingen sterk bezig was met reductie van capaciteit. De capaciteit is in die periode met 1 fte verlaagd. 

Het onderwijshuisvestingsbestand in Zwolle is sterk verouderd. Dit betekent het komende decennium een grote vernieuwingsopgave, zowel in levensverlengende renovaties als totale nieuwbouw. De komende tien jaren staat er ruim 150.000 m2 bvo schooloppervlakte (circa 60 schoolgebouwen van 40 jaar of ouder) op de nominatie voor renovatie of nieuwbouw. Gelet op de omvangrijke opgave waar het maatschappelijk vastgoed voor staat, is inzet benodigd om hier regie op te kunnen voeren. Om dit proces in goede banen te leiden is (structurele) uitbreiding met 1 fte nodig.

Toezicht
Jaarlijks worden in het VTH-programma keuzes gemaakt over de inzet van de beschikbare capaciteit rondom toezicht in de openbare ruimte. De groei van de stad en de veranderende wet- en regelgeving leiden tot een toenemende vraag om toezicht in de openbare ruimte. Wij willen een betrouwbare en aanspreekbare partner zijn en stellen daarom voor om de capaciteit structureel uit te breiden.

Groen en recreatie
Vanuit verschillende programma’s doen zich meekoppelkansen voor, waarbij wij nu de gelegenheid hebben om de nu-of-nooit kansen te realiseren die bijdragen aan de recreatieve beleefbaarheid van de stad.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de spoorverdubbeling Zwolle Herfte zijn initiatieven van andere partijen, die nu kansen bieden voor het realiseren van recreatieve en langzaam-verkeerverbindingen en het versterken van het openbaar groen.
Ook het door de provincie ter hand genomen uitvoering van Natura2000 Zwarte Water & Vecht biedt kansen voor het verbeteren van de recreatieve beleving.
Ten slotte wordt door de provincie de kans geboden tot het vormen van een landschapsfonds (pilot Langdurige landschapsbeheer) en biedt Europa via het subsidie-instrument LEADER mogelijkheden voor plattelands-vernieuwing voor burgers en ondernemers. Voor beiden geldt dat cofinanciering vanuit de gemeente een voorwaarde is.

Alle voorstellen komen voort uit ambities van het Structuurplan, de Groene Agenda en Mobiliteits- en Recreatie-visie en dragen bij aan de strekking van de motie Gezond groen in en om de stad.

Dierenwelzijn
Voor de uitvoering van het Zwolse dierenwelzijnsbeleid zijn afspraken gemaakt met partners in de stad. Tijdens de Dierenwelzijnsrondetafel is gesproken over ambities en prioriteiten. Aan de hand van een viertal programmalijnen wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het coalitieakkoord:

  1. De (wettelijke) gemeentelijke opvangtaak voor gezelschapsdieren
  2. Preventie, informatie, educatie en communicatie (PIEC)
  3. De samenhang tussen mensenzorg en dierenwelzijn
  4. Hondenbeleid (evaluatie en actualisatie)

Naast de al beschikbare structurele middelen voor de opvang van gezelschapsdieren (honden en katten via het dierenasiel), worden aanvullende structurele middelen beschikbaar gesteld voor de opvang van andersoortige dieren dan honden en katten. De incidentele middelen zijn ter uitvoering van de overige drie programmalijnen.

Japanse Duizendknoop
De Japanse Duizendknoop is een invasieve plant die schade toe kan brengen aan wegen, natuur, dijken en funderingen. Landelijk is onderzoek uitgevoerd naar methodes om de plant te bestrijden. De bestrijding is niet eenvoudig en de mogelijke bestrijdingsmethoden zijn nog niet bewezen effectief. Daarom stellen wij, in afwachting van een evaluatie over de effectiviteit van bestrijding in 2021, budget voor 2020 en 2021 beschikbaar.

Ruimtescheppende maatregelen

Omgevingsdienst
Bij de vorming van de Omgevingsdienst is de afspraak gemaakt dat de Omgevingsdienst vanaf 2020 jaarlijks 2% gaat besparen, oplopend tot 8% in 2023. De jaarlijkse besparing is € 30.000 oplopend naar € 120.000 in 2023. De besparing is verwerkt in de begroting en meerjarenraming 2020 - 2024 van de Omgevingsdienst die eind mei in de raad is behandeld.

ga terug